Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

 


Laurenbergio, Ι.

(Atlantis Majoris Quinta Pars Orbem Maritimum seu... by Johannes Janssonius Atlantis Majoris Quinta Pars Orbem Maritimum seu Omnium Marium totius Orbis Terrarum Navigationibus hodierno tempore regularatorum descriptionem accuratisimam continens : cui Orbem Maritimum seu Omnium Marium totius Orbis Terrarum Navigationibus hodierno tempore regularatorum descriptionem accuratisimam continens : cui adjunctustelle. Apud Ioannem Ianssonium. 1650.

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~286479~90059004