Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019Αρχείο Μ. Δοχειαρίου Συρτάρι 1, φάκελλος 18, 2
Ο Δήμος Λυγδομμάτης (α), ο Δημήτριος του Γιαννιά (β) και ο παπα Λουκάς (γ) δωρίζουν στη μονή Δοχειαρίου τρία λιβάδια στο Παλαιοχώρι για την ψυχική τους σωτηρία. Πολλά ονόματα μαρτύρων Αρχ.: Κατά την σήμερον ημέραν, εν μηνί Ιουνίω. . .

Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
Μονη Δοχειαρίου

Αρχείο Μ. Δοχειαρίου Συρτάρι 2, φάκελλος 6, 8
Κατόπιν αυτοκρατορικής διαταγής, ο μέγας διοικητής παραδίδει στη μονή Δοχειαρίου το χωριό Άτουβλα στη Ρεβενίκεια και γη 1000 μοδίων στο Ρούσιο του κατεπανικίου Καλαμαριάς. Τα κτήματα αυτά παλαιότερα ανήκαν στη μονή, της είχαν όμως αφαιρεθεί για να παραδοθούν σε στρατιωτικούς Αρχ.: Επειδή εδεξάμην θείον και προσκυνητόν πρόσταγμα διοριζόμενόν μοι ίνα παραδώσω. . .
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/122184

Άτουβλα , Ερισσου 
Περιγαρδικίας
Αρχείο Μ. Δοχειαρίου Συρτάρι 2, φάκελλος 1, 7


Χρυσόβουλλος λόγος του Στεφάνου Δουσάν

Ο αυτοκράτορας είχε παραχωρήσει στη μονή των Ασωμάτων Μιχαήλ και Γαβριήλ του Δοχειαρίου το χωριό Βαρνάρου (περιοχή Σερρών) και το χωριό Σφέστιανην (περιοχή Σλανίτζης), τα οποία όμως αργότερα αφαίρεσε. Τώρα αντί αυτών παραχωρεί το καστέλιον της (Α)ραβενικαίας με τα εξαρτήματά του, ορίζει δε όλα αυτά να απολαμβάνουν την εξκουσία Αρχ.: Επεί πρωευεργέτησεν η βασιλεία μου τη σεβασμία βασιλική μονή. . . του Δοχει<α>ρίου. . 

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/122191

24 'Ιουνίου 1682Πρωτότυπο. Δίφυλλο. Το κείμενο: στο 1r. Ανορθόγραφο. Σημειώσεις, Διαστάσεις: 210 Χ 150, Ύλη γραφής: Χαρτί, Χρώμα μελάνης: Μαύρο, Διατήρηση: Καλή,

Μ. Ξηροποτάμου

1. Στη σημείωση αναφέρεται ότι ο Στόικος είναι παλαιοχωρίτης και γαμπρός του γερο - Στέριου. Σε άλλη, νεότερη, σημείωση αναφέρεται ότι το κτήμα βρίσκεται στο χωρίο Kραντοπόρι. 2. Ο Στέριος και ο Ζαφείρης αναφέρονται και ως ιδιοκτήτες γειτονικού χωραφιού

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/123018

ΑΘΩΝΙΚΆ ΣΥΜΕΙΚΤΑ Νο 3
Μονή Ξηροποτάμου Πρωτότυπο. Δίφυλλο. Το κείμενο: στο 2v. Ανορθόγραφο, Διαστάσεις: 230 Χ 168, Ύλη γραφής: Χαρτί, Χρώμα μελάνης: Μαύρο, Διατήρηση: Kαλή,

Μ. Ξηροποτάμου

1. Παλαιοχώρι: σύμφωνα με την καταχώρηση του Eυδοκίμου 2. H πώληση αυτή σημειώνεται στο κάτω μέρος του κειμένου

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/124026