Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

 


ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

Βιβλίο Η: Πολύμνια
[7.115.1] ὡς δὲ ἀπὸ τοῦ Στρυμόνος ἐπορεύετο ὁ στρατός, ἐνθαῦτα πρὸς ἡλίου δυσμέων ἐστὶ αἰγιαλὸς ἐν τῷ οἰκημένην Ἄργιλον πόλιν Ἑλλάδα παρεξήιε· αὕτη δὲ καὶ ἡ κατύπερθε ταύτης καλέεται Βισαλτίη. [7.115.2] ἐνθεῦτεν δὲ κόλπον τὸν ἐπὶ Ποσιδηίου ἐξ ἀριστερῆς χειρὸς ἔχων ἤιε διὰ Συλέος πεδίου καλεομένου, Στάγιρον πόλιν Ἑλλάδα παραμειβόμενος, καὶ ἀπίκετο ἐς Ἄκανθον, ἅμα ἀγόμενος τούτων ἕκαστον τῶν ἐθνέων καὶ τῶν περὶ τὸ Πάγγαιον ὄρος οἰκεόντων, ὁμοίως καὶ τῶν πρότερον κατέλεξα, τοὺς μὲν παρὰ θάλασσαν ἔχων οἰκημένους ἐν νηυσὶ στρατευομένους, τοὺς δ᾽ ὑπὲρ θαλάσσης πεζῇ ἑπομένους. [7.115.3] τὴν δὲ ὁδὸν ταύτην, τῇ βασιλεὺς Ξέρξης τὸν στρατὸν ἤλασε, οὔτε συγχέουσι Θρήικες οὔτ᾽ ἐπισπείρουσι, σέβονταί τε μεγάλως τὸ μέχρι ἐμεῦ. [7.116.1] ὡς δὲ ἄρα ἐς τὴν Ἄκανθον ἀπίκετο, ξεινίην τε ὁ Ξέρξης τοῖσι Ἀκανθίοισι προεῖπε καὶ ἐδωρήσατό σφεας ἐσθῆτι Μηδικῇ ἐπαίνεέ τε, ὁρέων αὐτοὺς προθύμους ἐόντας ἐς τὸν πόλεμον καὶ τὸ ὄρυγμα †ἀκούων†. [7.117.1] ἐν Ἀκάνθῳ δὲ ἐόντος Ξέρξεω συνήνεικε ὑπὸ νούσου ἀποθανεῖν τὸν ἐπεστεῶτα τῆς διώρυχος Ἀρταχαίην, δόκιμον ἐόντα παρὰ Ξέρξῃ καὶ γένος Ἀχαιμενίδην, μεγάθεΐ τε μέγιστον ἐόντα Περσέων (ἀπὸ γὰρ πέντε πήχεων βασιληίων ἀπέλειπε τέσσερας δακτύλους) φωνέοντά τε μέγιστον ἀνθρώπων, ὥστε Ξέρξην συμφορὴν ποιησάμενον μεγάλην ἐξενεῖκαί τε αὐτὸν κάλλιστα καὶ θάψαι· ἐτυμβοχόεε δὲ πᾶσα ἡ στρατιή. [7.117.2] τούτῳ δὲ τῷ Ἀρταχαίῃ θύουσι Ἀκάνθιοι ἐκ θεοπροπίου ὡς ἥρωϊ, ἐπονομάζοντες τὸ οὔνομα. βασιλεὺς μὲν δὴ Ξέρξης ἀπολομένου Ἀρταχαίεω ἐποιέετο συμφορήν·

Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

 


Gerardi Mercatoris / Atlas / sive / Cosmographicae / Meditationes / de / Fabrica Mundi Et / Fabricati Fi-gura. / Denuo auctus / Editio Quinta / Excusum Cane Vigilanti Sumptibus et typis aeneis Henrici Hondij, Amsterodami An. D. 1623.

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~329234~90097722

 
Malte-Brun, Conrad, 1775-1826
Lapie, Pierre

1812

Atlas Complet Du Precis De La Geographie Universelle De M. Malte-Brun; Dresse Conformement Au Texte De Cet Ouvrage Et Sous Les Yeux De L'Auteur, Par M. Lapie, Capitaine Ingenieur Geographe. (Cet Atlas est forme de 75 Cartes.) A Paris, Chez Francois Buisson, Libraire-Editeur, Rue Gilles-Coeur, No. 10. 1812.

David Rumsey Historical Map Collection
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~267794~90041914

 


Anville, Jean Baptiste Bourguignon d, 1697-1782
1762

Χαραγμένος χάρτης. Σύνορα χέρι col. Ανάγλυφο εικονογραφημένο. Ένθετος χάρτης: Graeciae (laxe sumptae) Partes Boreales compendiose, propter amplioris cognitionis penuriam, tractatae.

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3044~410043


 


Arrowsmith, Aaron

1819

(Φύλλο 3) Περιγράμματα της Ελλάδας και των παρακείμενων χωρών, με σύγχρονα και αρχαία ονόματα, του A. Arrowsmith. London, Published 2nd March, 1819, by A. Arrowsmith, 10 Soho Square, Hydrographer to His Majesty.

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~240796~5512330

 


Laurenbergio, Ι.

(Atlantis Majoris Quinta Pars Orbem Maritimum seu... by Johannes Janssonius Atlantis Majoris Quinta Pars Orbem Maritimum seu Omnium Marium totius Orbis Terrarum Navigationibus hodierno tempore regularatorum descriptionem accuratisimam continens : cui Orbem Maritimum seu Omnium Marium totius Orbis Terrarum Navigationibus hodierno tempore regularatorum descriptionem accuratisimam continens : cui adjunctustelle. Apud Ioannem Ianssonium. 1650.

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~286479~90059004


 


Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Μεγάλη Βρετανία)

Αρχαία Ελλάδα, βόρειο τμήμα. Εκδόθηκε υπό την εποπτεία της Εταιρείας για τη Διάχυση της Χρήσιμης Γνώσης. Χαραγμένο από τους J. & C. Walker. Δημοσιεύθηκε Νοεμβρίου. 1ος. 1829 από τους Baldwin & Cradock, 47 Paternoster Row, Λονδίνο. (Λονδίνο: Chapman & Hall, 1844)

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20904~530005

 


Rossi, Giovanni Giacomo de, 1627-1691

Rossi, Domenico de, 1647-1729

Δόνια, Φραντσέσκο

La Macedonia : descritta da Giacomo Cantelli da Vignola suddito, e Geografo del Serenissimo Sigr. Duca di Modena. e δεδομένα στο luce da Gio. Ο Τζάκομο Ρόσι ντάλε μήνυσε στο Roma alla Pace con priv. del SP 1689. Franus. Γλυπτική Δόνια Μεσανένση. (Συνοδεύει) Mercurio geografico overo Guida geografica in tutte le parti del mondo conforme le tavole di Giacomo Cantelli da Vignola ... Tomo secondo ... l'anno 1692. (Χάρτης 162).

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~290628~90062191

 


Scheda, Josef, Ritter von, 1815-1888

1869

IV. General-Karte der Europaeischen Turkei und des Konigreiches Griechenland

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~325822~90094720

 Weiss, Franz von (1791-1858)
1829
Φύλλο 11. Carte der Europaeischen Tuerkey nebst einem Theile von Kleinasien στο XXI. Μπλάτερν.
Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~319005~90087997
Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

 


Με τον θάνατο του Στέφανου Δουσάν το 1355, διαλύθηκε η αυτοκρατορία που είχε δημιουργήσει έως και την Θεσσαλία. Τα εδάφη του μοιράστηκαν ανάμεσα σε διάφορους ευγενείς Σερβικής και μεικτής καταγωγής. Πχ ο Γιοβάν Όλιβερ Γκριτσκιτς (Ιωάννης Λιβέρης) στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης ήταν γιος Έλληνα, σύμφωνα με το επώνυμο του. Το ίδιο και ο Συμεών Ούρος που ήταν γιος της Μαρίας Παλαιολογίνας.

Η Αρτα και η Αιτωλία ελέγχονται από τους Λιόσα και Σπάτα και οι Λατινικές κτίσεις διατηρούνται στη Νότια Ελλάδα.

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Χάρτα τῆς Ἐλλάδος ἐν ἦ περιέχονται αἰ νῆσοι αὐτής και μέρος των εἰς την Εὐρώπην και Μικράν Ἀσίαν Πολυαρίθμων Ἀποικιών Αὐτής, περιοριζομένων ἀπ’ άνατολών διά τῶν Μύρων τῆς Λυκίας μέχρι τού Ἀργαθονίου ὄρους τῆς Βιθυνίας, ἀπ’ ἄρκτου διά τού Ἀκ Κερμανίου, τῶν Καρπαθίων ὀρών καί Δουνάβεως καί Σάββα τῶν ποταμῶν, ἀπό δυσμῶν διά τού Οὔνα καί τού Ἰωνίου πελάγους, ἀπό Δε μεσημβρίας διά τού Λιβυκού. Τά πλείω μέ τάς παλαιάς καί νέας ὀνομασίας. Πρός δέ 9 ἐπιπεδογραφίαι τινών περιφήμων πόλεων καί τόπων ΑΥΤΗΣ, συντείνουσαι εἴς τῆν κατάληψιν τού Νέου ΑΝΑΧΑΡΣΙΔΟΣ, μία χρονολογία τῶν βασιλέων καί μεγάλων ἀνθρώπων ΑΥΤΗΣ, 161 τύποι ἐλληνικών νομισμάτων, ἐρανισθέντων ἔκ τού αὐτοκρατορικού ταμείου τῆς Ἀουστρίας πρός ἀμυδράν Ἰδέαν τῆς ἀρχαιολογίας. Ἐν σῶμα εἴς 12 τμήματα νῦν πρώτον ἐκδοθείσα, παρά τού Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού, χάριν τῶν Ἐλλήνων καί φιλελλήνων. 1797. Ἐχαράχθη παρά τού Φρανσουά Μήλλερ ἔν Βιέν.


(Φύλλο 8)

(Φύλλο 5)