Σάββατο 2 Ιουνίου 2018

POUQUEVILLE, François Charles Hugues Laurent. Voyage de la Grèce…, Deuxième édition..., τομ. V, Παρίσι, Firmin Didot, Père et Fils, 1826-27 
Χάρτης της βόρειας Έλλάδας.