Κυριακή 22 Μαΐου 2016

Υπογράφουμε προς: Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργό της Ελλάδας: Σώστε τον αρχαιολογικό χώρο των Σκουριών. Στη γη του Αριστοτέλη καταστρέφουν αρχαιολογικό χώρο, του 2ου αι. π.Χ. για να γίνει εξόρυξη χρυσού.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η άποψη του blog γιατί πρέπει να υπογράψτε : 
Γιατί είναι η απαρχή της Χαλκιδικής ... 
Είναι η "Χαλκίς" των "Χαλκιδέων επί της Θράκης" !!!
Τεράστια Αρχαιολογική Ανακάλυψη !!!
Είναι ο Τόπος μας .-
Πηγές : 
Ø  Χαλκίς (Chalkis) , Αποικία της Χαλκίδος Ευβοίας , 
Χάρτης του Γάλλου Ζαν Μπατίστ Bourguignon d'Anville1741 (συλ Εθνικής Χαρτοθήκης, ΕΧΟ654) , Χάρτης Baldwin & Craddock 1830 (συλ  Εθνικής Χαρτοθήκης , ΕΧΟ910), 
Χαλκίς «[...]πρωτεύουσα της εν Θράκη Χαλκιδικής Χερσονήσου πολλά παθούσα επί του Πελοπονησιακού πολέμου[...]», (Θουκ. Β58  Λεξικόν της Αρχαιολογίας, Αλ. Ραγκαβής, 1891) , 
«[...]εστί και εν Άθω άλλη Χαλκίς ώς Εύδοξος Τέταρτω μετά δε τον Αθω μέχρι Παλλήνης η επί θάτερα πεποίηκε κόλπον βαθύν και πλατύν Χαλκίδα επονομαζόμενον[...]», (Στεφ. Βυζάντιος, Εθνικά Μέγα Γεωγραφικό Λεξικό ). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σκουριές πριν την καταστροφή. Τριάντα μέτρα αριστερά ο πρώτος αρχαιολογικός χώρος των Σκουριών.


1. Ο πρώτος αρχαιολογικός χώρος των Σκουριών, εγκατάσταση αρχαίας μεταλλουργίας χαλκού, 2ος αιώνας π.Χ
2. Ο δεύτερος αρχαιολογικός χώρος των Σκουριών.

Ο πρώτος αρχαιολογικός χώρος των Σκουριών, εγκατάσταση αρχαίας μεταλλουργίας χαλκού του 2ου αιώνα π.Χ. (Εντός ανοιχτού ορύγματος της Ελληνικός Χρυσός). Στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, μπάζα που φτάνουν σε ύψος τα 30 μέτρα , από τις εκσκαφές της εταιρείας και στην κυριολεξία εχουν πνίξει το χώρο,


"| ... Το Εργαστήριο μεταλλοτεχνίας ως ένα σύνολο, κυρίως ανοιχτών χώρων εργασίας, που συγκροτείται κατ ουσίαν από τα στοιχεία εκείνα που η εισήγησή του θεωρεί ως μη διατηρητέα, ήτοι τα δάπεδα με τα ίχνη της εργαστηριακής δραστηριότητας , τους μεταλλευτικούς λάκκους, τα υπολείμματα μεταλλευτικών κλιβάνων, τις λιθόστρωτες επιφάνειες, τις πασσαλότρυπες, τον χώρο αποθήκευσης νερού(?). Τα παραπάνω κατάλοιπα προσδιορίζουν αντίστοιχους χώρους εργασίας, όπως, προετοιμασίας, λιθοτρίβισης, εμπλουτισμού και εκκαμίνευσης μεταλλεύματος, δεξαμενές νερού ή πρόχειρα στέγαστρα και κατά συνέπεια αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του μνημείου ..." 
Απόσπασμα από το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναστηλώσεως Μουσείων και Τεχνικών Εργων, Δ/νση Αναστηλώσεως Αρχαίων Μνημείων.( ΔΑΑΜ)
Αρ. Πρωτ. Υποπαιθ/ΓΔΑΜΤΕ/ΤΜΑΜ/37586/3944/325/135


O δεύτερος αρχαιολογικός χώρος των Σκουριών.
Αρχαίες Σκωρίες, 2ος αιώνας, π.Χ. Σκουριές.
Ο Δεύτερος αρχαιολογικός χώρος των Σκουριών του 6ου μ. Χ, 900 μέτρα από τον πρώτο αρχαιλογικό χώρο του 2ου αιώνα, π.Χ.
Αρχαίες κάμινοι και υπολείμματα καύσεως από τις μεταλλουργικές εργασίες. Αρχαιολογικός χώρος Σκουριές. Ο "θησαυρός" όρος που χρησιμοποιείται από τους Αρχαιολόγους, για τα νομίσματα που βρέθηκαν στον ΑΡχαιολογικό χώρο των Σκουριών του 2ου αιώνα, π.Χ.Εγκατάσταση Αρχαίας Μεταλλουργίας, Σκουριές, 2ος αιώνας π. Χ.


2 comments:

STOχASTIS είπε...

1. Θέση«Σκουριές»ΜεγάληςΠαναγίας,ΔήμουΑριστοτέλη:Διενεργήθηκε ανασκαφή με σκοπό την περισυλλογή των αρχαίων καταλοίπων μεταλλουργίας(σκωριών και κεραμικής).Η θέση βρίσκεται σε υψόμετρο 650 μ. σε χαμηλό λόφο έκτασης περ.2 στρεμμάτωνκαιπλάισεβραχώδεςέξαρμαπορφυριτικούκοιτάσματος,τοοποίοπρόκειταιναεξορυχτεί,σύμφωναμετηνεγκεκριμένημελέτητουέργου,μετημέθοδοτουανοιχτούορύγματος(open pit). Μετά την απομάκρυνση τωνσωρώντωνκαταλοίπωναρχαίαςμεταλλουργίαςήλθανστοφωςλάκκοι,πασσαλότρυπεςκαιτμήματαλίθινηςαργολιθοδομικήςθεμελίωσηςκτιρίου,ταοποίαμαρτυρούνεγκατάστασηαρχαίαςμεταλλουργίαςχαλκούτωνμέσωντου2 ουπ.Χ.αι.ΣυνοπτικήδημοσίευσητηςανασκαφήςέγινεστοΑΕΜΘ 28 (2014) καιμιαπιοεξειδικευμένημελέτηπαρουσιάστηκεστοσυνέδριο
2“Άργιλος,25 χρόνιαέρευνας”τονΜάιοτου2017.Αναμένεταιηδημοσίευσητουσυνόλουτηςανασκαφής.Στις22-10-2019,κατόπινγνωμοδότησητουΚεντρικούΑρχαιολογικούΣυμβουλίου,εκδόθηκεηυπ’αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/650754/46417/13085/537/27-11-2019Υ.Α.μετηνοποίαεγκρίθηκεηαπόσπασητωναρχιτεκτονικώνκαταλοίπωντηςθέσης“Σκουριές”καιημεταφοράτουςστηθέση“Κόνιαρη”,σεαπόσταση900 μ.βορειοανατολικάαπότοσημείοτηςεύρεσήςτους,έτσιώστε,μαζίμετηνήδηανασκαμμένηπρωτοβυζαντινήεγκατάσταση,νααποτελέσουνέναενιαίο,αναδεδειγμένοκαιεπισκέψιμοαρχαιολογικόσύνολο.ΗμελέτηαπόσπασηςκαιεπανατοποθέτησηςκατατέθηκεστηνΕΦΑΧαλκιδικήςκαιΑγίουΌρουςκαιαναμένεταιηεξέτασητηςαπότοΚεντρικόΑρχαιολογικόΣυμβούλιο(αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑΓΟΡ/121033/82371/1308/11-06-2020έγγραφο).2. Σκουριές,θέση“Κόνιαρη”:Βρίσκεταιπερίτα900μ.Β-ΒΑτηςθέσης“Σκουριές”καιανατολικάτουεγκεκριμένουμετηνπροαναφερόμενηΚΥΑεργοστάσιοεμπλουτισμού,σεσημείοόπουδενπρόκειταιναγίνουνσύγχρονεςεπεμβάσεις.Κατάτηνανασκαφικήέρευνα,ηοποίαδιήρκεσεαπότο2013 έωςτο 2018,εντοπίστηκεεγκατάστασηπρωτοβυζαντινώνχρόνων.Πρόκειταιγιακτιριακόσυγκρότημαμεμεταλλουργικήδραστηριότητα.εμβαδού372τ.μ.καιμεμονωμένακτίρια,μεταλλευτικοίκλίβανοι,παραπροϊόντακαιαπορρίμματαμεταλλουργίας.Τοανωτέρωεύρημαπαρουσιάστηκε,τονΝοέμβριοτου 2019,στηδιεθνήεπιστημονικήσυνάντησητουICOMOS, μεθέματοαξιακόπλαίσιοπροστασίαςκαιδιαχείρισηςχώρωνκαιμνημείωνεξόρυξηςστηναρχαιότητα.Επίσηςδηλώθηκεωςανακοίνωσηστην33ηΣυνάντησηγιατοΑρχαιολογικόΈργοστηΜακεδονίακαιστηΘράκη(ΑΕΜΘ),τοοποίοαναβλήθηκελόγωπανδημίας.ΣτοανατολικόόριοτηςεγκατάστασηςπρόκειταινατοποθετηθούνοιαρχαιότητεςπουαναμένεταινααποσπαστούναπότηθέσηΣκουριές,σύμφωναμετηνπροαναφερθείσαΥπουργικήΑπόφαση,κατόπινέγκρισηςτηςμελέτηςπουθαεκπονήσειηΕΛΛΗΝΙΚΟΣΧΡΥΣΟΣΑ.Ε.ΣτηνΑπόφασητου 2019 αναφέρεταιρητάότιστησυγκεκριμένηθέσηθαυλοποιηθείέργοανάδειξηςκαιανασύνθεσηςτηςαρχαίαςμεταλλευτικήςδραστηριότητας,πουθαπεριλαμβάνειχώροόπουθαφιλοξενηθούνκαικινητάευρήματατωνανασκαφώνήαντίγραφάτους,ώστεενκαιρώνααναπτυχθείέναθεματικόμουσείοτηςδιαχρονικήςμεταλλευτικήςδραστηριότητας.Τοτελευταίοδιάστημαεκτελούνταιοιεργασίεςπροετοιμασίαςτουχώρου,πουέχειεπιλεγείγιατηνεκνέουτοποθέτησητωναρχαιοτήτων που θα αποσπαστούν.

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11350280.pdf

STOχASTIS είπε...

Από τις αρχαιότητες που θα αποσπαστούν, οι καλύτερα διατηρημένες -τα κατάλοιπα κτιρίου και μια λιθόστρωτη επιφάνεια- θα μεταφερθούν στη θέση «Κόνιαρη», ένα χιλιόμετρο περίπου από τις «Σκουριές», όπου, σύμφωνα με τον όρο που συνόδευσε τη γνωμοδότηση, θα πρέπει να υπάρξει μνημόνιο συναντίληψης με την εταιρεία για την ανάδειξή τους.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των ευρημάτων στις «Σκουριές», που πιστοποιούν το διαχρονικό μεταλλουργικό ενδιαφέρον στην περιοχή από τον 2ο αι. π.Χ., εκτός από τα κατάλοιπα κτιρίου και τη μικρή λιθόστρωτη επιφάνεια, έχουν βρεθεί λάκκοι και πασσαλότρυπες, καθώς και αρκετά κινητά ευρήματα, όπως ακροφύσια φυσερών, τα οποία διοχέτευαν οξυγόνο στον κλίβανο, τμήματα από οινοχόες κι ένας «θησαυρός» 12 νομισμάτων. Στη θέση όπου θα μεταφερθούν έχουν αποκαλυφθεί αρχαία του 6ου αι. μ.Χ., μεταξύ των οποίων κι ένα αψιδωτό κτίριο, τα οποία φαίνεται να είχαν σχέση με τη μεταλλουργία.