Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

 Καστέλλι Παλαιοχωρίου στην θέση Νέπωσι


4 Nov. 1806 "The ridges which extend westward from Nizvoro rise to a central peak called Solomon, or Kholo- mon ', possibly an ancient name, from whence the waters flow southward to the gulfs of Aion Oros and Kassandhra, westward to that of Saloniki, and northward, into the lake of Besikia. There are said to be some remains of an ancient town, at the foot of the peak, not far to the southward of Eleri- gova, on a stream which flows to the Gulf of Kas- sandhra.
1. Σολομών, Χολομών " 
μτφ Google
4 Νοεμβρίου 1806 "Οι κορυφογραμμές που εκτείνονται δυτικά από το Nizvoro υψώνονται σε μια κεντρική κορυφή που ονομάζεται Solomon, ή Kholomon ', πιθανότατα αρχαίο όνομα, από όπου τα νερά ρέουν νότια στους κόλπους του Αιόν Όρους και της Κασσάνδρας, δυτικά σε αυτόν της Θεσσαλονίκης και βόρεια, στον λίμνη της Μπεσικιάς. Λέγεται ότι υπάρχουν κάποια ερείπια αρχαίας πόλης, στους πρόποδες της κορυφής, όχι πολύ νότια της Ελερίγκοβα, σε ένα ρέμα που ρέει στον κόλπο της Κασσάνδρας.
1. Σολομών, Χολομών "

William Martin Leake, «Περιήγησις εις Βόρειον Ελλάδα», Travels in Northern Greece, 1835, vol.II, σελ 162

/*/

William Martin Leake, «Έρευναι εν Ελλάδι», Researches in Greece, Λονδίνο 1814, σελ. xiii(13)
https://books.google.gr/books?id=DjxEAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

/*/