Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

BYZANTIAKA ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΩ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

1) ’Ιούλιος τοϋ έτους (6800) 1292, Ινδ. ε'.
Είνε λίαν πιθανόν δτι άπελΰθη πρώτος ύφ’ημών δημοσιευόμενος χρυσόβουλλος λόγος καί επειδή εν αΰτφ δέν καθωρίζετο τό ζήτημα τής διανομής τής «χώρας τοΰ Μιχαήλ», τής κειμένης μεταξύ τών μονών τοΰ Βατοπεδίου καί τοΰ Έσφιγμένου, περί τής κατοχής τής οποίας ήριζον οί μοναχοί, τή αιτήσει τών ηγουμένων άμφοτέρων τών μονών, ώς έν τφ παρά Regel (I σελ. 4) γράμματι άναφέρεται, άπελΰθη δεΰτερος χρυσόbουλλος λόγος είς συμπλήρωσιν τών έλλειπών διατάξεων τοΰ πρώτου.

B) Αΰγονοτος τοΰ έτους (6852) 1344, Ινδ. ι6'.
| 'Ρωμαίων δέδωκαν τό χωρίον τοΰ Μιχαήλ τό νΰν λεγόμενον ΓΙαλαιοχωρίον τό διακείμενον εις τό άγιον ’Όρος, ΐνα | υπηρέτηση τή σεβασμία μονή τής βασιλείας μου τοΰ Βατοπεδίου (καί) προ ημών βασιλεΰσας κύριος ’Αλέξιος | Κομνηνός έμετοίκησε τα χωρία από τοΰ αγίου ’Όρους εις τήν Πελοπόνησον, έμεινεν χώρα τοΰ Μιχαήλ νΰν λε|γομένη Παλαιαχωρίον, έμειναν (καί) οί τόποι τοΰ ΙΙαλαιοχωρίου τοΰ Μιχαήλ υπό τήν δεσπο30 τείαν τής μονής τής | βασιλείας μου τοΰ Βατοπεδίου- άλλ’ επειδή πολλά έχουσι ζώα ένοχλοΰντα τήν μονήν τοΰ Έσψιγμένου, έλΰών | προς τήν βασιλείαν μου καθηγούμενος τής μονής τοΰ Έσφιγμένου (κΰρ) Γερμανός (καί) οί έντή αυτή μονή άσ|χολούμενοι μοναχοί παρικέτευσαν τήν βασιλείαν μου περί τοΰ χωρίου τοΰ Μιχαήλ τοΰ νΰν λεγομένου Πα|λαιοχωρίου- βασάιεία μου τήν τούτων δέησινπροσηκαμένη ευδοκεί τά περί τούτου προστάσει βα|σιλεία μου (καί) διαχωρίζει τά όρια τοΰ Παλαιοχωρίου τοιούτως- άρχεται εκ τής 33 θαλάσσης έκ τής ρά|χιος τής οΰσης αντίκρυ τοΰ χωρίου τοΰ Μιχαήλ τοΰ λεγομένου ΙΙαλαιοχωρίου, έκ πέτρας ίσταμένης ορθής| (καί) πλατείας τής βλεπούσης προς άρκτον (καί) έρχεται άνωθεν εις μικράν πεδιάδα, κακεΐθεν έχων τήν αυτήν | ράχιν ανέρχεται εις τήν τούμβαν πλησίον τής όδοΰ τής έρχομένης έκ τής μονής τοΰ Έσφιγμένου, καί κρα|τών δεξιά λαμβάνει τά καταρρέοντα ΰδατα, (καί) έρχεται άνωθεν εις τήν τρανήν ράχιν, εύρίσεται τά καταρ|ρέοντα ΰδατα (καί) τό χωρίον τοΰ Μιχαήλ τό Παλαιοχωρίου συν τοΐς 40 καταρρέουσιν ΰδασι- ταΰτα δέδωκα τή μονή | τοΰ Έσφιγμένου (καί) έκτών ορίων αυτών μηδαμώς έχέτω μηδέν ποιεΐν τι κατ’ αυτών ή σεβασμία μονή τής βα|σιλείας μου τοΰ Βατοπεδίου, μήτε τά ζώα αυτών ένόχλησιν μήτε αύτοί οί μοναχοί σκάνδαλα μεταξύ αύτ(ών)| παρεχέτωσαν αύτοίς- έτι κάκ τής αυτής τρανής ράχιος


1 comments:

STOχASTIS είπε...

Λέξεις Κλειδία
«χώρας τοΰ Μιχαήλ»
έμετοίκησε τα χωρία από τοΰ αγίου ’Όρους εις τήν Πελοπόνησον, έμεινεν χώρα τοΰ Μιχαήλ νΰν λε|γομένη Παλαιαχωρίον
αντίκρυ τοΰ χωρίου τοΰ Μιχαήλ τοΰ λεγομένου ΙΙαλαιοχωρίου