Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022

 

/*/

Η επιγραφή από τον Χολομώντα με αρ. ευρ. ΜΘ. 6128 που βρίσκεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Ερμαίον (Βουνό και Αγροτικό Ιερό)

https://www.palaiochori.gr/2018/03/350-300.html

/*/

53. ACTE DES RECENSEURS PAUL GAZfiS ET GEORGES PRINKIPS, 1409

les reeenseurs mettent Docheiariou en possession de tous ses Mens, parAques oompris, situds dans la rdgion de Kalamaria, indiquent les impfits qui doivent 6tre payds aux pronoialres, et men- tionnent l’exemption complete dont jouissent oertains Mens du couvent et son droit d’mstaller sur ses terres des inconnus du fisc.

Actes de Docheiariou (Archives de L'Athos), σελ 271-278/*/

Κολοβός, Ηλίας (2000, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)), Χωρικοί και μοναχοί στην οθωμανική Χαλκιδική 15ος-16ος αιώνες: όψεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην ύπαιθρο και η Μονή Ξηροποτάμου

/*/

Μια αναφορά με βάση τον ποταμό Chabrius και το Τοπωνύμιο Si(r)milo/e που δείχνει να επαναλαμβάνεται σε Χάρτες του του Ολλανδού Laurenbergio, Ι. στα 1650 και των Δανων Rossi στα 1689.
Αναλυτικά:
Α) Λεπτομέρεια Χαλκιδική σε χάρτη του Ολλανδού Laurenbergio, Ι. στα 1650
Laurenbergio, Ι.
(Atlantis Majoris Quinta Pars Orbem Maritimum seu... by Johannes Janssonius Atlantis Majoris Quinta Pars Orbem Maritimum seu Omnium Marium totius Orbis Terrarum Navigationibus hodierno tempore regularatorum descriptionem accuratisimam continens : cui Orbem Maritimum seu Omnium Marium totius Orbis Terrarum Navigationibus hodierno tempore regularatorum descriptionem accuratisimam continens : cui adjunctustelle. Apud Ioannem Ianssonium. 1650. https://www.davidrumsey.com/.../RUMSEY~8~1~286479~90059004
Β) Λεπτομέρεια Χαλκιδική σε χάρτη των Δανών Rossi στα 1689
Rossi, Giovanni Giacomo de, 1627-1691
Rossi, Domenico de, 1647-1729
Δόνια, Φραντσέσκο
La Macedonia : descritta da Giacomo Cantelli da Vignola suddito, e Geografo del Serenissimo Sigr. Duca di Modena. e δεδομένα στο luce da Gio. Ο Τζάκομο Ρόσι ντάλε μήνυσε στο Roma alla Pace con priv. del SP 1689. Franus. Γλυπτική Δόνια Μεσανένση. (Συνοδεύει) Mercurio geografico overo Guida geografica in tutte le parti del mondo conforme le tavole di Giacomo Cantelli da Vignola ... Tomo secondo ... l'anno 1692. (Χάρτης 162).


Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey
και στο:

Γ)  Χάρτης του Αιγαίου Πελάγους από τον Βενετό χαρτογράφο, Βιτσένζο Μαρία Κορονέλι, 1697


/*/