Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022


Επειδή ή έξέλιξη Σταμαρίνα) Σαμαρίνα, όπου σκόνταψαν οί προηγούμενοι ερευνητές, ερμηνεύεται άπρόσκοπτα και πολύ ομαλά, καθώς θα δοϋμε παρακάτω, το βάρος τής ετυμολογικής λύσης, πού περιμένει το όνομα, φαίνεται να εντοπίζεται ήδη στην έρμηνεία τής μεταβολής τοΰ ονόματος άπό Santa Maria, βλάχικα Sta Maria,σέ Sta Marina, δηλαδή Σταμαρίνα. 

Για τη μεταβολή Santa Maria ) Santa Marina ή καλύτερα, άφοϋ ή κωμόπολη είναι άνέκαθεν βλαχική, Sta Maria ) Sta Marina μπορούν να προταθοΰν δύο εκδοχές.
Κατά
την πρώτη ή μεταβολή Sta Maria ) Sta Marina οφείλεται σέσύγχυση των ονομάτων Maria και Marina, πού στην περίπτωσή μας θεωρήθηκαν ισοδύναμα, καθώς θεωρούνται ισοδύναμα και εναλλάσσονται σέ ορισμένες περιοχές τής Ελλάδας τά ονόματα Μαρία, Μαρίνα καί Μαριάνα 1.
Σύμφω
να με τη δεύτερη, πού θεωρούμε και πιθανότερη, έκδοχή στον τύπο Sta Marina ή κατάληξη –iva είναι ή γνωστή τοπωνυμική κατάληξη-ίνα, πού επιχωριάζει ιδίως στα ήπειρωτικά τοπωνύμια, λ.χ. Σαρακίνα, Βοστίνα, Μουκοβίνα, Μουζίνα, καθώ ςπαρατήρησε ήδη ό1. Λαμπρίδης 1 2, άλλά συναντιέ­ται και σέ τοπωνύμια άπό τις λοιπές έλληνικές περιοχές, καθώς λ.χ. Βελλίνα, Γολίνα «τόπος γυμνός ,άδενδρος», Ζελίνα, Ζαραβίνα ,Κοσίνα «τό­πος πού μοιάζει με δρεπάνι», Λιαντίνα, Ρεντίνα κλπ. Ανάμεσα στις ποικίλες σημασίες τής κατάληξης-ίνα ή πιο συχνή είναι ή δηλωτική τοΰ τόπου, όπου υπάρχει κάτι, λ.χ. Βοστίνα «τόπος όπου υπάρχει κερί» ή σύμφωνα με άλλη έρμηνεία «τόπος όπου ύπάρχουν όπωρικά»3, Μπουκοβίνα ή Μουκοβίνα «τόπος όπου ύπάρχουν όξυές»4 κλπ.' Ώστε με τη βοήθεια της το­πωνυμικής κατάληξης – ίνα έρμηνεύεται ,νομίζω, αρκετάι κανοποιητικά ή μεταβολή:Sta Maria «ή έκκλησία τής 'Αγίας Μαρίας, ή Παναγία» κα-τάλ. –iva ) StaMarina «ό τόπος όπου είναι ιιδρυμένη ή έκκλησία τής Παναγίας», δηλαδή ή Στα μαρίνα τοΰ δημοτικού τραγουδιού.


chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/download/6531/6265/11545