Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Χάρτα τῆς Ἐλλάδος ἐν ἦ περιέχονται αἰ νῆσοι αὐτής και μέρος των εἰς την Εὐρώπην και Μικράν Ἀσίαν Πολυαρίθμων Ἀποικιών Αὐτής, περιοριζομένων ἀπ’ άνατολών διά τῶν Μύρων τῆς Λυκίας μέχρι τού Ἀργαθονίου ὄρους τῆς Βιθυνίας, ἀπ’ ἄρκτου διά τού Ἀκ Κερμανίου, τῶν Καρπαθίων ὀρών καί Δουνάβεως καί Σάββα τῶν ποταμῶν, ἀπό δυσμῶν διά τού Οὔνα καί τού Ἰωνίου πελάγους, ἀπό Δε μεσημβρίας διά τού Λιβυκού. Τά πλείω μέ τάς παλαιάς καί νέας ὀνομασίας. Πρός δέ 9 ἐπιπεδογραφίαι τινών περιφήμων πόλεων καί τόπων ΑΥΤΗΣ, συντείνουσαι εἴς τῆν κατάληψιν τού Νέου ΑΝΑΧΑΡΣΙΔΟΣ, μία χρονολογία τῶν βασιλέων καί μεγάλων ἀνθρώπων ΑΥΤΗΣ, 161 τύποι ἐλληνικών νομισμάτων, ἐρανισθέντων ἔκ τού αὐτοκρατορικού ταμείου τῆς Ἀουστρίας πρός ἀμυδράν Ἰδέαν τῆς ἀρχαιολογίας. Ἐν σῶμα εἴς 12 τμήματα νῦν πρώτον ἐκδοθείσα, παρά τού Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού, χάριν τῶν Ἐλλήνων καί φιλελλήνων. 1797. Ἐχαράχθη παρά τού Φρανσουά Μήλλερ ἔν Βιέν.


(Φύλλο 8)

(Φύλλο 5)1 comments:

STOχASTIS είπε...


XAΛΚΙΝΟ ΝOΜΙΣΜA ΟΥΡAΝΟYΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΧAΡΤA ΤΟΥ ΡΗΓA

Στη νομισματική συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ανήκει ένα χάλκινο νόμισμα που στην μπροστινή πλευρά του φέρει ένα οκτάκτινο αστέρι μέσα σε κυκλικό κοκκιδωτό πλαίσιο και στην πίσω τη μορφή του Ουρανού ή της Αφροδίτης Ουρανίας ή του Ήλιου, καθισμένη πάνω σε σφαίρα, με σκήπτρο στο δεξί της χέρι. Δεξιά και αριστερά της μορφής, η επιγραφή ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΠΟΛЄΩΣ. Το νόμισμα, με αριθ. ευρετ. Ν 2557/822, είναι άγνωστης προέλευσης και χρονολογείται στα 325-300 π.Χ...

https://www.amth.gr/exhibitions/exhibit-of-the-month/2208?fbclid=IwAR15XvMPAf5sKbWCwAvxlpj-CrfdxWlMc0BEb0opCp_w7iS_8SDElc11WQw