Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

 


Νΰν άντ' αυτών παραχωρεί το καστέλιον τής (Ά)ραβενι-καίας μετά τών εξαρτημάτων του, ορίζει δε δπως πάντα ταΰτα άπολαύουσιν έξκουσίας.
Ιερὰ Μονὴ ΔοχειαρίουΚατάλογος τοῦ Ἀρχείου, Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Επεί προευεργέτησεν η βασιλεία μου τη σεβασμία βασιλική μονή των τιμίων ασωμάτων, αύλων και επουρανίων αρχαγγέλλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και επικεκλημένη του Δοχειαρίου δια προγενεστέρου χρυσοβούλου της βασιλείας μου το χωρίον του Βερνάρον περί τας Σέρρας και περί την Σλάνιτζαν χωρίον την Σφέστιανην, δια γουν αναγκαίας τινας δουλείας της βασιλείας μου αφηρέθησαν εξ αυτής της σεβασμίας «μονής» τα τοιαύτα χωρία και αντ’ αυτά δωρείται και ευεργετεί η βασιλεία μου την ρηθείσαν σεβασμίαν μονήν του Δοχειαρίου το καστέλλιο την Ραβενίκαιαν συν του εκείσε πύργου και των ευρισκομένων παροίκων και ελευθέρων αμπελίων και χωραφίων, και μεθ’ ων έχει δικαίων και προνομίων, και πάσης της νομής της περιοχής αυτού, και απολύει τον παρόντα χρυσόβουλον λόγον της βασιλείας μου.
Όθεν και τη ισχύι και δυνάμει του παρόντος χρυσοβούλου λόγου της βασιλείας μου καθέξει μεν και νεμηθήσεται η τοιαύτη σεβασμία «μονή» των τιμίων αρχαγγέλων επουρανίων και νοερών δυνάμεων Μιχαήλ και Γαβριήλ και επικεκλημένη του Δοχειαρίου το ρηθέν καστέλλιον, την Αραβενίκαιαν, μετά του εκείσε πύργου και των ανθρώπων και πάσης της νομής και περιοχής αυτού ανενοχλήτως, αναποσπάστως και αναφαιρέτως και εκτός βάρους τινος και πάσης επηρείας δημοσιακής και συζητήσεως, και ούτε ζευγαριτίκιον ή διμόδαιον ή μιτάτον απαιτηθήσεται ποτε εξ αυτής δη της Αραβενικαίας, ούτε μη καστροκτησία ή αγγαρία ή άλλη τις επήρεια τε και δόσις, αλλ’ ως τω Θεώ αφιερωμένα διατηρώνται ανέπαφα, απάτητα, και ακαταδούλωτα.

 Τούτου γαρ χάριν εγένετο και παρών χρυσόβουλος Λόγος της βασιλείας μου και απελύθη τη διαληφθείση μονή κατά μήνα Μάρτιον της νυν τρεχούσης ινδ(ικτιώνος) β΄, του εξακισχιλιοστού οκτακοσιοστού πεντηκοστού εβδόμου έτους εν ω και το ημέτερον ευσεβές και θεοπρόβλητον υπεσημήνατο κράτος.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΠΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΙΑΣ


Actes de Docheiariou (Archives de L'Athos)


********************************************************************

Γεώργιος Χρ. Σούλης, Ο Τσάρος Στέφανος Δουσάν και το Άγιον Όρος, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1952, σελ 82-962 comments:

STOχASTIS είπε...

Από την Αλβανική μετάφραση του βιβλίου του Σέρβου Stjepan Andoljak, καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του πανεπιστημίου της Prishtina, με τίτλο «SHKENCAT NDIHMESE TE HISTORISE» (Οι βοηθητικές της Ιστορίας Επιστήμες), σελ. 152-153, Prishtine 1972, παραθέτω χρυσόβουλο του αυτοκράτορα (Τσάρου) της Σερβίας Στεφάνου Ντουσάν (1331 – 1355) με χρονολογία σύνταξης το έτος 1349, το οποίο αφορά σε πράξη δωρεάς του προς την μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως:
«Επεί προευεργέτησεν η βασιλεία μου τη σεβασμία βασιλική μονή των τιμίων ασωμάτων, αύλων και επουρανίων αρχαγγέλλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και επικεκλημένη του Δοχειαρίου δια προγενεστέρου χρυσοβούλου της βασιλείας μου το χωρίον του Βερνάρον περί τας Σέρρας και περί την Σλάνιτζαν χωρίον την Σφέστιανην, δια γουν αναγκαίας τινας δουλείας της βασιλείας μου αφηρέθησαν εξ αυτής της σεβασμίας «μονής» τα τοιαύτα χωρία και αντ’ αυτά δωρείται και ευεργετεί η βασιλεία μου την ρηθείσαν σεβασμίαν μονήν του Δοχειαρίου το καστέλλιο την Ραβενίκαιαν συν του εκείσε πύργου και των ευρισκομένων παροίκων και ελευθέρων αμπελίων και χωραφίων, και μεθ’ ων έχει δικαίων και προνομίων, και πάσης της νομής της περιοχής αυτού, και απολύει τον παρόντα χρυσόβουλον λόγον της βασιλείας μου.
Όθεν και τη ισχύι και δυνάμει του παρόντος χρυσοβούλου λόγου της βασιλείας μου καθέξει μεν και νεμηθήσεται η τοιαύτη σεβασμία «μονή» των τιμίων αρχαγγέλων επουρανίων και νοερών δυνάμεων Μιχαήλ και Γαβριήλ και επικεκλημένη του Δοχειαρίου το ρηθέν καστέλλιον, την Αραβενίκαιαν, μετά του εκείσε πύργου και των ανθρώπων και πάσης της νομής και περιοχής αυτού ανενοχλήτως, αναποσπάστως και αναφαιρέτως και εκτός βάρους τινος και πάσης επηρείας δημοσιακής και συζητήσεως, και ούτε ζευγαριτίκιον ή διμόδαιον ή μιτάτον απαιτηθήσεται ποτε εξ αυτής δη της Αραβενικαίας, ούτε μη καστροκτησία ή αγγαρία ή άλλη τις επήρεια τε και δόσις, αλλ’ ως τω Θεώ αφιερωμένα διατηρώνται ανέπαφα, απάτητα, και ακαταδούλωτα.

Τούτου γαρ χάριν εγένετο και παρών χρυσόβουλος Λόγος της βασιλείας μου και απελύθη τη διαληφθείση μονή κατά μήνα Μάρτιον της νυν τρεχούσης ινδ(ικτιώνος) β΄, του εξακισχιλιοστού οκτακοσιοστού πεντηκοστού εβδόμου έτους εν ω και το ημέτερον ευσεβές και θεοπρόβλητον υπεσημήνατο κράτος.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΠΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΙΑΣ

(Stjepan Andoljak «SHKENCAT NDIHMESE TE HISTORISE» (Οι βοηθητικές της Ιστορίας Επιστήμες), σελ. 152-153, Prishtine 1972)

STOχASTIS είπε...

https://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1005&lang=fr