Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

Βεβαιούται ότι η ανωτέρω δηλούσα συμπολίτης μου ασχολείται με την χωρικήν υφαντικήν διαθέτουσα αργαλειούς.


Εν Παλαιοχωρίω τη            1961  

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Αρχείο : Ρίμπας Αθ Αστέριος