Κυριακή 26 Απριλίου 2020


(Géographie) Ancienne citadelle d’Athos.
  • In ora sinus Macedonica oppidum Chalastra et intus Phloros, Lete medioque litoris flexu Thessalonice liberae condicionis — ad hanc a Dyrrhachio CCXLV —, Therme in Thermaico sinu, oppida Dicaea, Palinandrea, Scione, promunturium Canastraeum, oppida Pallene, Phlegra. qua in regione montes Hypsizonus, Epytus, Alcyon, Elaeuomne, oppida Nissos, Phryxelon, Mendae et in Pallenensi Isthmo quondam Potidaea, nunc Cassandrea colonia, Anthemus, Olophyxus, sinus Mecyberna, oppida Myscella, Ampelos, Torone, Siggos, Stolos, fretum, quo montem Atho Xerxes Persarum rex continenti abscidit in longitudinem passuum MD. mons ipse a planitie excurrit in maria LXXV passuum, ambitus radicis CL colligit. oppidum in cacumine fuit Acrothoon ; nunc sunt Uranopolis, Palaehorium, Thyssus, Cleonae, Apollonia, cuius incolae Macrobii coantur. — (Pline le JeuneNaturalis Historia, IV) Πηγή: Βικιπαίδεια
μτφ Google 
Στην ακτή του Κόλπου της Μακεδονίας, η πόλη της Χαλάστρας. στην ενδοχώρα, τον Φίλερο, τη Λήτη και, στον πυθμένα του κόλπου, τη Θεσσαλονίκη, σε ελεύθερη κατάσταση: από το Δυράχιο στην πόλη υπάρχουν 114.000 σκαλοπάτια. Spa, στον Θερμικό Κόλπο οι πόλεις Dicea, Pydna, Derrha, Scione · το ακρωτήριο Canastraeum · οι πόλεις της Παλλήνης, Φλέγκρα · σε αυτήν την περιοχή, τα βουνά του Hypsizorus, Epitus, Halcyone, Lecoomne. οι πόλεις Nyssos, Phinélon, Mendes και, στον ισθμό της Pallène, Potidea, που σήμερα ονομάζεται Cassandria, αποικία · Anthémonte, Olophyxos, ο Κόλπος Mecybernéeen; οι πόλεις Physcella, Ampelos, Torone, Singos · το κανάλι, μήκους 1.500 βημάτων, με τον οποίο ο Ξέρξης, βασιλιάς των Περσών, χώρισε το Άγιο Όρος από την ήπειρο · αυτό το βουνό, από την πεδιάδα, προχωρήστε στη θάλασσα με 75.000 βήματα. το κύκλωμα του ποδιού του είναι 150.000. Υπήρχε κάποτε στην κορυφή του μια πόλη που ονομάζεται Acrothon. Τώρα οι πόλεις του Αγίου Όρους είναι Ουρανόπολη, Παλαιότριο, Θύσος, Κλεώνες, Απολλωνία, των οποίων οι κάτοικοι ονομάζονται Μακροβίτες.

Sintica, Tymphaei, Toronaei.
36{X} In ora sinus Macedonica oppidum Chalastra et intus Phloros, Lete medioque litoris flexu Thessalonice liberae condicionis - ad hanc a Dyrrhachio #CCXLV# -, Therme in Thermaico sinu, oppida Dicaea, Palinandrea, Scione, promunturium Canastraeum, oppida Pallene, Phlegra. qua in regione montes Hypsizonus, Epytus, Alcyon, Elaeuomne, oppida Nissos, Phryxelon, Mendae et in Pallenensi Isthmo quondam Potidaea, nunc Cassandrea colonia, Anthemus, Olophyxus,
37{X} sinus Mecyberna, oppida Myscella, Ampelos, Torone, Siggos, Stolos, fretum, quo montem Atho Xerxes Persarum rex continenti abscidit in longitudinem passuum MD. mons ipse a planitie excurrit in maria #LXXV# passuum, ambitus radicis #CL# colligit. oppidum in cacumine fuit Acrothoon; nunc sunt Uranopolis, Palaehorium, Thyssus, Cleonae, Apollonia, cuius incolae Macrobii cognominantur.
38{X} oppidum Cassera faucesque alterae Isthmi, Acanthus, Stagira, Sithone, Heraclea et regio Mygdoniae subiacens, in qua recedentes a mari Apollonia, Arethusa. in ora rursus Posidium et sinus cum oppido Cermoro, Amphipolis liberum, gens Bisaltae.
Plinius, Naturalis Historia, Liber IV
Edition: Karl Mayhoff, Leipzig, 1892-1909


Παναγιώτης Χοβαρδάς (επιβλέπων καθ. Μιχάλης Τιβέριος),Η Ακτή της Χαλκιδικής κατά τους Ιστορικούς χρόνους, Μεταπτυχιακή Εργασία Ιστορικό ΑΠΘ, 2007