Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους «Ειδικαί περιπέτειαι. Χαλκιδική»

 Ιστορία του ελληνικού έθνους : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930 / υπό Κ. Παπαρρηγοπούλου, προσθήκες,σημειώσεις και βελτιώσεις υπό Παύλου Καρολίδου, Τόμος E', Μέρος B': Από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι της επαναστάσεως του 1821, Εν Αθήναις: Ελευθερουδάκης, [χ.χ.].
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/1/1/e/metadata-01-0000105.tkl

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου