Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

Γράμμα τοΰ σεβαστοΰ καί μεγάλου διοικητοΰ 'Ιωάννου Δούκα τοΰ Βαλσαμωνος


Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
Μονη Δοχειαρίου

Αρχείο Μ. Δοχειαρίου Συρτάρι 2, φάκελλος 6, 8
Κατόπιν αυτοκρατορικής διαταγής, ο μέγας διοικητής παραδίδει στη μονή Δοχειαρίου το χωριό Άτουβλα στη Ρεβενίκεια και γη 1000 μοδίων στο Ρούσιο του κατεπανικίου Καλαμαριάς. Τα κτήματα αυτά παλαιότερα ανήκαν στη μονή, της είχαν όμως αφαιρεθεί για να παραδοθούν σε στρατιωτικούς Αρχ.: Επειδή εδεξάμην θείον και προσκυνητόν πρόσταγμα διοριζόμενόν μοι ίνα παραδώσω. . .
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/122184

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου