Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

Χρυσόβουλλος λόγος του Στεφάνου Δουσάν 1349

Αρχείο Μ. Δοχειαρίου Συρτάρι 2, φάκελλος 1, 7


Χρυσόβουλλος λόγος του Στεφάνου Δουσάν

Ο αυτοκράτορας είχε παραχωρήσει στη μονή των Ασωμάτων Μιχαήλ και Γαβριήλ του Δοχειαρίου το χωριό Βαρνάρου (περιοχή Σερρών) και το χωριό Σφέστιανην (περιοχή Σλανίτζης), τα οποία όμως αργότερα αφαίρεσε. Τώρα αντί αυτών παραχωρεί το καστέλιον της (Α)ραβενικαίας με τα εξαρτήματά του, ορίζει δε όλα αυτά να απολαμβάνουν την εξκουσία Αρχ.: Επεί πρωευεργέτησεν η βασιλεία μου τη σεβασμία βασιλική μονή. . . του Δοχει<α>ρίου. . 

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/122191

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου